9 Kasım 2010 Pazar
YÜKSEL ŞEN
İşte Hasanlarımız...
Gazetede yayınlanan 7 bölümün tamamı

Değerli okuyucular:

Bu yazımda da sizlere, Ünye'nin Hasan'larından söz edeceğim. Daha önceki yazılarımda da vurguladığım gibi; Ben çok sevdiğim güzel şehrim ÜNYE'den ayrılalı tam 53 yıl oluyor, ama bu süreç içerisinde kentimin özelliklerini hiç ama hiç unutmadığımı söylersem inanın abartmamış olurum.

Samimiyetimle itiraf edeyim ki, şehri A'dan Z'ye araştırmayı kendime uğraş edinmişim. Bu uğraşlarım, beni hem dinlendiriyor hem de kent üzerine yeni bilgiler edinmeme ve unuttuklarımı tazelememe olanak sağlıyor.

Kendime göre, çok zengin olan ÜNYE ARŞİVİM'i, zaman zaman değerli hemşerilerimle paylaşmaktan kıvanç duyuyorum. Bu cümleden yola çıkarak geçenlerde sizlere “ÜNYE'DE YAŞARLAR” ve “BUNLARDA AHMETLERİMİZ” isimli makalelerimi sunmuştum.

Bugün ise, ÜNYE'NİN HASANLARI'ndan söz edeceğim.

Bu yazı serilerini hazırlamaktaki amacım, hiç kimseyi hakir görmek değil, bilakis; Şehrimizin geçmişte ün yapmış ve bugün unutulmaya yüz tutmuş değerlerini genç nesle tanıtmak içindir.

Muhterem hemşerilerimiz. Sayın İRFAN DAĞDELEN , “sicill-i Ahval Defterlerinde ÜNYE DOĞUMLU OSMANLI DEVLET ADAMLARI” isimli eserlerinde, yer alan ÜNYELİ HASANLARI şöyle sıralamaktadır.

 

“HASAN EFENDİ”

Müteveffa Ahmet kaptanın oğludur.

1272 sene-i hicriyesinde sene-i mali 1272 Ünye Kasabasında tevellüt etmiştir.

Mahalli SıbyAn Mektebinde mukaddemat-ı ulûm okuduktan sonra Bahriye Kapudan Mektebinde tederrüs eylediği ve Türkçe okuyup yazdığı tercüme-i hAl varakasında muharrerdir.

Anadolu vapuru katipliğinde ve Bartın Acenteliğinde ve değişik görevlerde bulunduktan sonra idare müfettişliğine tayin edilmiştir.”

 

“HASAN EFENDİ:

Emekçi zAde Hacı İbrahim Efendinin oğludur.

1283 senesi Şehr-i Raceb-i şerifin gurresinde 28 teşrin-i Evvel sene 1282 –Ünye Kasabasında tevellüt ettiği nüfus tezkire-i OsmAniyesi'nde muharrerdir. Ünye SıbyAn Mektebinde mukaddematı ulûmu okuduktan sonra sûret-i husûsiyede dahi bir miktar tederrüs eylemiştir. Türkçe okur yazar.

Trabzon RusumAt nezaretinde, Terme Rusumat idaresi ve Ünye RusumAt idAresi Ambar Memurluğu vekAletinde bulunmuştur.”.

 

 “HASAN FAHRİ EFENDİ:

Ali Molla oğlu müteveffa Ali Kapudanın oğludur.

1281 senes-i hicriyesinde tevellüt eylediği nüfus tezkire-i OsmAniyesi Sûret-i musaddasında muharrerdir.

Ünye Kasabası Sıbyan Mektebinde mukaddemat-ı ulûm diniyyeyi Mekteb-i Rüştiyesinde müretteb dersleri tahsil eylemiştir. Türkçe kitabet eder.

Trabzon vilayetinde Giresun kazası Fındık A'şar Baş kitabetinde, Görele kazası Dünyun-ı Umumiye memurluğunda, Vakfikebir kazasının Şarlı nahiyesi Tapu Yoklama kitabetinde ve yedi ay kadar vilayet-i  -müşarun ileyha Muhasebe Kalemine tayin olunmuş,  Canik  sancağı  Merkez  Sandık  Eminliğinde  ve  Ünye  kazası  Mal  Müdürlüğü vekaletinde  bulunmuş  sonra  da  Samsun  Belediyesi  Baş  kitabetine  tayin  olmuştur.

Bağdat vilayeti Defterdarlığı vekAletinde, Kastamonu vilayeti tensik Komisyonunda, Antalya sancağı Muhasebeciliğinde bulunmuştur.'

 

“HASAN FEHMİ EFENDİ

Hüseyin Efendi'nin oğludur.

1283 sene-i hicriyesinde  -sene-i mali 1282   -Trabzon vilayeti dAhilinde Ünye Kasabasında tevellüt eylemiştir.

Mahall-i mezkûr Sıbyan Mektebiyle Rüştiyesinde müretteb olan dersleri bi't-tahsil şahadetname aldığı halde zayi'eylediği tercüme-i hal varakasında münderiçtir.  Türkçe okur         yazar.

Ünye kazası Tahrirat Kaleminde, Ünye kazası A'şar Kol Muharrirliğinde, Terme kazası 

İkinci kitabetliğinde, Terme kazası Mustantik Muavinliğinde, Görele kazası Bidayet Mahkemesi Müstantik Muavinliğinde, Ordu kazası müstantik muavinliğinde, Atina kazası BidAyet Mahkemesi Birinci kitabetliğinde bulunmuştur.

Niğde sancağı BidAyet Mahkemesi ceza DAi'resi riyAsetine tayin edilmiştir.”

 

 “HASAN FEHMİ EFENDİ:

Sivas vilAyetinin Aziziye kazası Naibi müteveffa Çoldur KadızAde Ünyeli Ali Rıza Efendinin mahdumudur.

1290 sene-i Hicriyesinde – 1290 sene-i Maliye-Trabzon vilAyetinin Ünye kazasında tevellüt eylediği nüfus tezkire-i OsmAniyesi sûret-i musaddakasında muharrerdir.

Daday kazası Mekteb-i Rüştiyesinde müretteb dersleri ba'de't tahsil birinci itibariyle 20 Temmuz sene 301 tarihli şehAdetnAmeyi istihsal ettikten sonra dersaadet'e gelip Mekteb-i Hukûk-ı ŞAhAneye duhul ve ikmal müddet-i tahsil ile aliyyü'l-AlA dereceden 23 Şubat sene 319 tarihli me'zûniyet ru'ûsuna hakkında ikinci ve mekteb-i mezkûrdan olarak neşet eylemesi cihetiyle Gümüş Maarif Madalya nail olmuştur.

Selanik vilayetinde Kesendire kazası BidAyet mahkemesi riyAsetinde, Osmaniye kazası Bidayet Mahkemesi Ceza Da'iresi riyasetinde bulunmuştur.”

 

 “TAŞ ZADE HASAN HAMİ EFENDİ:

SefAin-i Ticariye kapudanlarından miteveffa Hacı Hüseyin Efendinin mahdumudur.

1284 sene-i hicriyesind- sene-i maliye 1283-Ünye kasabasında tevellüt etmiştir.

Mukaddeman ulûmu Mekteb-i İbtidAi ve rüştiyesinde tahsil eylemiş ise de şahadetname ahz edemediği ve Türkçe kitAbet eylediği tercüme-i hAl varakasında masturdur.

Ünye kazası A'şar ve Ağnam ikinci kitabetinde, kaza-i mezkûre sandık Emanetinde, mezkûr kaza Nüfüs kitabetinde, Gerze Orman Süvari memurluğunda, Ünye kazası Orman Süvari Bölüğü'nde, bulunmuştur.”

 

 “HASAN TAHSİN EFENDİ:

SefAin-i Ticariye kaptanlarından Ünyeli müteveffa Hüseyin Efendinin oğludur.

1279 sene-i hicriyesinde-sene-i mali 79-Trabzon vilAyetinde Ünye Kasabasında tevellüt eylediği nüfus tezkire-i OsmAniyyesi sûret-i musaddakasında muharrerdir.

Kasaba-i mezkure İbtidai ve Rüştiye Mekteplerinde müretteb dersler tahsil ettiği ve Türkçe kitabet eylediği tercüme-i hal varakasaıda muharrerdir.

Ünye kazası Bidayet Mahkemesi Ser kaleminde, kaza-i mezkûr A'şar Kol kitabetinde, Polis İkinci Bölüğünde sekizinci Çavuşunun Birinci Neferliğinde, mezkûr bölüğün Üçüncü Çavuşluğuna, Yedinci Bölüğün Üçüncü sınıf Polis komserliğinde, Mardin ve Sarp hududunda bulunmuştur.

Yunan Muharebe Madalyası, dördüncü rütbeden Mecidi nişanı, Gümüş iftihar madalyası, Gümüş Likayet Madalyaları ihsan ve tevcih buyrulduğu Zabtiye Nezaretinin 10 Nisan sene 324 tarihli tezkiresine melfuf 27 Mart sene 324 tarihli vukuat puslasında muharrerdir.

  

 “HASAN TAHSİN EFENDİ :

Müteveffa Mustafa efendinin mahdumudur.

1304 sene-i hicriyesinde sene –i mali 303-Ünye'de tevellüt ettiği nüfus tezkire-i Osmaniyesi suret-i musaddakasında muharrerdir.

Fatsa kazası Mekteb-i İbtidaisinde mukaddemat-ı ulûm-ı diniyyeyi ve Mekteb-i Rüştiyesinde mürettep dersleri ba'd'et-tahsil 19 Haziran sene 314 tarihinde alüyyü'l ala derecede şahadetname almıştır.

Fatsa kazası Posta ve Telgrafhanesinde, mezkûr kaza Ziraat Bankası Sandiğı Muhasebe kitabeti refakatinde vazifeye mübaşeret eylemiştir”

 (kaynak: İFRAB DAĞDELEN

Sicil-i ahval defterlerinde

ÜNYE DOĞUMLU OSMANLI DEVLER ADAMLARI

(Sayfa: 68–71–73–74–75–78–79–82–84–90)

İstanbul: Ünyeliler derneği yayınları,2004

NOT: Kitaptaki metinler, makaleye kısaltılarak alınmıştır. Sayın DAĞDELEN'den özür dilerim. Yüksel ŞEN

 

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN 17.10.1933 TARİHİNDE

ODA REİSİ ATIF İMZASI İLE YAYINLADIĞI,”1923-1933 İKTİSADİ HAREKETLERİ”İSİMLİ KİTAPÇIĞIN 22-23-24-25 SAYFALARINDA KAYITLI İŞ ADAMI HASAN'LARIMIZ.

Emin Ağazade Hasan Efendi.

Deli mehmetzade Hasan Efendi.

Giresunluzade Hasan Efendi

Uzun İbrahimzade Hasan Efendi.

 

DİĞER HASANLAR

MUALLİM HASAN BEY

   1933 lü yıllarda, ilçemiz MEÇHULASKER İlk Okulunda öğretmen olarak görev yapmıştır.

  

MUALLİM HASAN BEY

   1933 lü yıllarda, İlçemiz İNÖNÜ İlkokulu'nda öğretmenlik yapmıştır. Ünye eşraflarındandır. Çalışma döneminde pek çok gencin eğitimine katkıda bulunmuş ve kent halkı tarafından bu tutumu takdirle karşılanmıştır.(kaynak: Ordu İlinde Milli Eğitim-Yıl–1933)

 

ÇARIKÇI HASAN EFENDİ

Çömlekçi Mahallesi, Terme Caddesi üzerinde, denize nazır üç katlı o muhteşem evinde çocukları ile birlikte ikamet eden ve ÇARIKCI HASAN EFENDİ diye şöhret yapan bu hemşerimizi ÜNYE'de tanımayan yoktur.

Çok saygın, çok efendi bir kişiliği vardı, Ticari Teamülü de iyi bilirdi.

Çarıkçılar Arastası'nda kurduğu tezgAhında, köylerden gelen hemşerilerimize çarık yapılacak tabaklanmış deri satardı.

 

HASAN SIRMABIYIK

ÜNYE'nin tanınmış ve köklü ailelerindendi. Kardeşleriyle birlikte, kendilerine ait binada bakkaliye ve çeşitli ihtiyaç maddeleri ticareti ile uğraşırdı. Saygın bir esnaftı.

 

ÇAM HASAN

ÜNYE'nin tanınmış ve saygın iş adamlarından biride, ÇAM HASAN'dı.

 

TAŞ HASAN

ÜNYE'de, Dabaklık mesleğini en uzun sürdüren ve Köbrübaşı Tabakhane Deresi'nde, ÜRER LASTİK FABRİKASI binasının hemen yanında tesis ettiği tek katlı ahşap iş yerinde oğlu ile birlikte Yerli Kösele ,Vidala,Meşin,Gılase gibi Deri ürünleri üreten ve işinin çok zor koşullarına azimle direnen ve üstün fiziksel dayanıklılığından ötürü,kent halkının TAŞ HASAN, diye isimlendirdiği bu hemşerimiz sevecen ve saygın bir esnaftı.

 

HASAN TONYALI :

Bu değerli hemşerimize ARAP HASAN da derlerdi. ÜNYE'nin tanınmış simalarından Sanayici Sayın ABDULLAH TONYALI'nın babası olan, Yılmazlar Mahallesi Terme Caddesi Yalıkahvesi mevkiinde ikamet eden HASAN TONYALI, rahmetli Termeli MEHMET EFENDİ'nin binasının, Belediye caddesine bakan cephesinde, Kahvehane işletmeciliği yapardı.

 

HASAN GÜNER :

CANBULA HASAN olarak ta bilinen, rahmetli HASAN GÜNER, Belediye Caddesi'nde TOPÇULAR'a ait binanın altında oğlu,(sonradan Bankacı olan) Emekli meslektaşım, Mahmut GÜNER'le birlikte manifatura ticareti yapardı.

ÜNYE'nin tanınmış simalarından olan HASAN GÜNER beyefendi. Kendi hatırı sayılır Siyaset Adamlarından da biriydi.

Çok saygın vede etkin bir yapıya sahip olan bu hemşerimiz. Kendisine mevdu her işi sonuçlandırmaktan mutluluk duyardı.

 

HASAN TELCİOĞLU :

ÜNYE'nin ilk kırtasiyecilerinden di. Önce belediye caddesinde KORKMAZ KARDEŞLERE ait binanın altında faaliyet gösterirken, bilahare hükümet caddesinde, rahmetli BOLPAÇA MAHMUT EFENDİ'nin kahvehanesinin ön cephesinde  ticari hayatına devam etmiş, sonrada işini Samsun'a nakletmiştir.

Çok hareketli bir mizaca sahip olan ve halk arasında PURTUL HASAN lakabıyla tanınan bu hemşerimizin müşterilerine yaklaşımı gerçekten takdire şayandı.

 

KALYONCU HASAN EFENDİ :

Çok saygın, çok efendi bir kişiliğe sahipti.

ÜNYE'ye bağlı olan LALELİ'de (Sonrada İKİZCE ismiyle ilçe oldu)

Manifatura ticareti ile uğraşırdı.

Elinden sarı Kehlibar Ağızlığı hiç eksik olmaz, bol bol sigara içer ve sohbetleriyle bulunduğu topluma renk katan, engin espiri dağarcığına sahip bir hemşerimizdi.

Ruhu şadolsun

 

ACEM HASAN

Belediye Caddesinde, kendisine ait binada Hırdavat ticaretiyle uğraşırdı. Saygın bir esnaftı.

 

HASAN SAĞLAM :

ÜNYE'de VARİLOĞLU HASAN diye de bilinen ve çiftçilikte uğraşan HASAN SAĞLAM, eşraftan bir hemşerimizdi.

Babacan tavrı ile herkes tarafından tanınır ve sevilirdi.

 

HASAN AYLA

ÜNYE eşrafından ÇAKMAKCI HASAN olarak da bilinen HASAN AYLA, kentte ilk Taksi İşletmeciliğini yapan kişidir.

Çok saygın ve çok sevilen bir mizaca sahipti.

Çocukları, Kenan ve Ceylan AYLA, babalarının bu üstün meziyetini en iyi şekilde yaşatmakta ve halkın sempatisini kazanmaktadırlar.

  

HASAN ÖZTÜRK

Eski Belediye Başkanlarımızdan rahmetli Rahmi ÖZTÜRK'ün oğlu olan Tüm General HASAN ÖZTÜRK, Askerlik Mesleğini çok severdi. Bulunduğu görevlerde çok başarılı olmuştu.

HASAN PAŞA'yı, Eski Genel Kurmay Başkalığından rahmetli Orgeneral Semih SANCAR Paşa'da, hizmetlerinden dolayı çok takdir edermiş.

Ecel, HASAN PAŞA'yı, en son görev mahalli, KAYSERİ DOĞU MENZİL KOMUTANI iken, ANKARA'ya teşriflerinde Kenedi Otel'de yakaladı ve orada vefat etti.

Ruhu şadolsun.

 

ALBAY HASAN BEY:

Orta mahalle Türbe Caddesi Karılar Pazarı'nda, Seyit Ali DÖNMEZ'lerin o görkemli evinde, kiracı olan Emekli Albay HASAN BEY şimdilerde ÜNYE'nin mahallesi olan ÇATALPINAR köyünden di.

Albayımızın ÜNYE caddelerinde bir yürüyüşü vardı. Bu asil ve vakur görüntüye tüm ÜNYE halkı gıpta ile bakardı.

Yolda yürürken o vücut, cetvel misali dimdik durur hiçbir eğilim göstermezdi. Bu haslet o'na, uzun süre yaptığı Askerliğin ve bu konuda aldığı eğitimin getirisiydi.

Şimdi aramızda olmayan bu değerli hemşerimize ve Komutanımıza Allahtan rahmet diliyorum.

 

HASAN ÖZTÜRK :

Orta mahalle, İstiklal caddesinde doğup büyüyen ve tahsilini Hukuk Fakültesinde tamamlayan ve Avukat olarak ÜNYE'de iş hayatına atılan, son derece nazik, çok sevecen ve çok başarılı bir hemşerimizdi rahmetli HASAN ÖZTÜRK

Üstlendiği her davayı büyük bir titizlikle takip eder, sonuca ulaştırırdı. Tüm iş sahipleri, O'nun çalışma temposundan ve hassasiyetinden memnundular.

Kanımca, lehte sonuçlanmayan Davaları pek azdı.

MekAnı Cennet, Ruhu şadolsun.

 

 

HASAN ÖZTÜRK :

Gazetemiz sahibi Sayın Ali ÖZTÜRK'ün babası olan HASAN ÖZTÜRK işe Tüccar Terzi olarak başlamış, bilahare Kimyevi Gübre Ticareti ile iştigal etmiştir.

Hemşerimiz, aynı zamanda kentte iyi bir Siyaset Adamı olarak ta tanınırdı. Bağlı bulunduğu Partinin sevilen ve sayılan aktif üyelerindendi.

Ruhu şadolsun.

 

PROF. DR.HASAN ERBİL :

ÜNYE'nin tanınmış simalarından ÇOLAKKAPTAN'ın oğlu olan ve bir ara Ordu Milletvekilliği de yapan Jinekolog Operatör rahmetli Dr. Sait ERBİL'in oğlu olan sayın PROF.Dr. HASAN ERBİL. Kentimizin onuru, değerli Tıp Adamımız'dır. Sayın ERBİL'in meslek aşkı aileden gelmektedir.

Halka hizmeti kendisine ilke edinen bu değerli hemşerimize mesleğinde başarılar dileriz.

 

HASAN BASRİ GÜVEN  :

İşte size Asalet ve Kibarlığın timsali, örnek davranışları ile her konuştuğu kişinin gönlüne otağ kuran, ÜNYE'nin köklü vede soylu ailelerinden YAĞCILAR'a mensup bir hemşerimiz.

Memuriyet hayatını ANKARA'da İdareci ve Bürokrat olarak sürdüren sayın GÜVEN, Maden Hurda Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş. Bir ara Milletvekili olabilmek için siyasi hayata atılmış. Ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştır.

Çevresinde çok sevilen. Sayın GÜVEN dürüstlük abidesi ve hizmet adamı olarak tanınmış, bir bürokratta bulunması gereken tüm meziyetlere sahip olmuştur.

Yurt sathında ender yetişen ve şimdilerde aramızda olmayan, bu değerli hemşerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Ruhu şad. MekAnı Cennet olsun.

 

HASAN TOKATLI  :

Hava Astsubay Emeklisi olan bu hemşerimiz. Belediye caddesin de Dönerçeşme Meydanı'na yakın bir yerde, zücaciye dükkAnı işletirdi.

Son derece ağırbaşlı ve kAmil bir insandı.

O'nun dükkAnından alışveriş yapan müşterilerinin mutlulukları yüzlerinden okunurdu.

 

HASAN TAŞCIOĞLU :

ÜNYE eşraflarından ve eski iş adamlarından rahmetli Hamit TAŞCIOĞLU'nun oğlu olan HASAN TAŞCIOĞLU,ÜNYE'den ayrılmış ve İstanbul'a yerleşmiştir.

 

HASAN TAHSİN KADIOĞLU (SAY) :

Emekli bir öğretmen olan bu hemşerimiz, ÜNYE'nin geçmişini  çok çok iyi bilirdi. Kent üzerine değişik konularda pek çok makale yazmış ve yayınlamıştı.

Bu Araştırmalarını dosyalar halinde, bana da göndermişti. Halen Arşivimde, HASAN TAHSİN KADIOĞLU(SAY) çalışmaları başlığı altında bir dosyada saklıyordum.

Hocamız Eğitim Psikolojisini iyi bilirdi.Okuttuğu öğrencilerinin hayatta başarılı olması ve Yüksek  Mevkilere ulaşması,kendilerine verilen Temel Bilgilerin çok sağlam olmasından kaynaklanmaktadır.

Rahmetli HASAN TAHSİN KADIOĞLU(SAY) hocamızın yetiştirdiği ve başarılı olan öğrencilerinden birkaçının isimlerini veriyorum.

İşte: Eski Ordu Milletvekillerinden Sayın Şükrü YÜRÜR .

İşte: Prof. Dr. Ayşe HAZNEDAR (YALIN).

İşte: Jandarma Emekli Yarbay İsmet YOĞURTCUOĞLU.

Ve daha niceleri.

 

MUSTAFA HASAN ÖZ :

ÜNYE'nin çok tanınmış simalarından biri sevgili M.HASAN ÖZ. Esas mesleği Eğitimci olmasına rağmen, kentte uzun yıllar ÇAĞRI isimli gazete çıkaran ve Siyasi Arenada At Koşturan ve bu çalışmalarının sonucu Refah Partisinden ORDU MİLLETVEKİLİ seçilen sayın ÖZ:

Büyük küçük herkesin sevgili idi. İlçede O'nun yardımı elini uzatmadığı şahıs pek azdır.

Bu değerli kardeşimize, yaşam boyu başarılar dilerim.

   

HASAN ALİ ÖZ :

İşte: Bir gazeteci hemşerimiz daha.

ÜNYE'nin yetiştirdiği ve Maliye Bakanlığı'nın gözde elemanlarından rahmetli Malmüdürü mehmet ÖZ'ün oğlu olan, HASAN ALİ ÖZ. Usta kalemi ile her okuyucusunun gönlünü fethetmiş değerli bir araştırmacısıdır.

Kamu görevini noktaladıktan sonra, kendisini tamamen, Basın Camiasına hasretmiştir.

Şimdilerde: Televizyonlara paket program yapmakta, Ticari kuruluşlara Dergiler hazırlamaktadır.

Aktivitesi doruk noktada olan bu hemşerimize, çalışmalarında başarılar dileriz.

 

HASAN ÖZSOY  :

Orta Mahalle Keşaplı Sokak sakinlerinden, rahmetli Terzi Mehmet ÖZSOY'un oğlu olan, HASAN ÖZSOY'u kent halkı ve bilhassa yaşıtları İZMARİT HASAN lakabıyla tanır.

Yüksek okul mezunu olan ve yıllardan beri ÜNYE'de Mali Müşavir olarak Ticari hayatını sürdüren, bu değerli hemşerimiz.

Çok sevecen ve çok idealist bir mizaca sahiptir.

Yaşam boyu kimseye zarar vermemeyi kendisine ilke edinmiştir.

İşinin oldukça ehlidir.

Bu üstün başarıları O'nun müşterileri nezdinde çok sevilmesine neden olmuştur. İşinde kimseye taviz vermeyen, MALİ MÜŞAVİRLİK YASASI‘nın kendisine tanıdığı tüm yetkileri em iyi şekilde kullanan, Sayın HASAN ÖZSOY takma adıyla İZMARİT HASAN'I gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

 

HASAN VARİLCİ :

Camcı Mahallesi'nin (orta mahalle'nin bir kesimi) saygın ve köklü ailelerindendi.

İlerlemiş yaşına rağmen Denizcilikle uğraşır ve Yaşar Kaptan'ın Motorlarında çalışırdı.

Kent halkı O'nu, daha ziyade EMMİ HASAN lakabıyla tanırdı.

Sessiz, sakin, kimseye zararı dokunmayan, muhterem bir zattı.

MekAnı cennet olsun.

 

HASAN VARİLCİ :

Bu HASAN VARİLCİ de, yukarıda vurguladığım HASAN VARİLCİ'nin akrabası idi, Ortayılmazlar Mahallesi Kiziroğlu Sokakta otururdu.

Yüksek Tahsil de yapan, komşum HASAN VARİLCİ ağbeyimiz, sonradan Samsun'a nakletti ve orada Ticaretle uğraşırdı.

Çok muhterem çok saygın bir mizaca sahipti. Tek kelime ile örnek bir ÜNYELİ diyebiliriz.

 

APUL HASAN :

Camcı Mahallesi (Orta Mahalle) nin, sakin ve  sesiz, kimseye zararı dokunmayan ve kendi halinde yaşayan bir sakiniydi.

Eski Büyükcami ‘nin yanında, diğer tamirci esnafı gibi, önünde tezgAhı ayakkabı tamirciliği yapardı.

 

HASAN OTUZBİR :

Bir ara Denizyolları ÜNYE ACENTESİ KAtipliği de yapan HASAN OTUZBİR. Çok esprili bir mizaca sahipti. İnsanlara yardım etmekten büyük mutluluk duyardı.

Bilhassa, kentte vukû bulan cenazelerin kaldırılmasında, cenaze sahibine yardım etmeyi kendisine görev edinmişti. Defin için gerekli her işleme koşturur, halkın sevgisine mazhar olurdu.

Kentte, herkes ama herkes O'na büyük sempati duyardı. O da bu sempatiye bu yakınlığa çeşitli vesilelerle karşılık verir, belleklerde tam bir gönül adamı olarak yaşardı.

 

HASAN ŞİMŞEK:

Ortayılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi sakinlerinden olan, HASAN ŞİMŞEK, kentte herkesin sevdiği ve yakından tanıdığı çok değerli bir İş Adamımızdır.

Yüksek Tahsilli, aktivitesi dorukta, sosyal yönü oldukça etkin olan bu değerli hemşerimiz. Halen ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI'nın da Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

 

Sayın ŞİMŞEK :

Hamidiye Mahallesi, Çubukçu Arif Sokakta, bulunan, rahmetli Burhan ARTUR'a ait eski evi satın alıp restore ederek, SEBİLE HANIM KONAĞI ismiyle halkın hizmetine açmıştır.

ŞİRİN ÜNYE Gazetesi'nin 50.KURULUŞ YILI kutlamaları vesilesiyle yakından gördüğüm ve hizmetlerinden yararlandığım bu KONAK, ÜNYE TURİZİMİNİN bana göre, ONURU YÜZ AKIDIR.

HASAN BEY kardeşlerimizi, bugüzel davranışından dolayı en samimi hislerimle, candan kutluyorum.

Sıhhati daim, kazancı bol olsun.

 

HASAN TAN :

Ortayılmazlar Mahallesinden, rahmetli Geneli Abdullah TAN beyefendi'nin mahdumu olan HASAN TAN, sırım gibi boyu, sakin mizacı ve sevecen davranışları ile temayüz eden bir hemşerimizdi.

Hiç kimseye zararı dokunmazdı. Mahallede büyük küçük herkes O'na sevgi ve saygı gösterirdi.

Değerli meslektaşımız, ÜNYE GAZETECİLER CEMİYETİ'nin de sorumlusu olan, Emekli Tarih Öğretmeni Araştırmacı Yazarsayın Aynur TAN kardeşimiz, rahmetli HASAN TAN ağabeyimizin gelinidir.

Nur içinde yatsın, mekAnı Cennet olsun.

 

HASAN ÇALOĞLU  :

ÜNYE'de Kadın Berberliğini (KUAFÖRLÜK SAN'ATINI) ilk tesis eden kişiydi HASAN ÇALOĞLU.        

Bu düzgün fizikli, yakışıklı hemşerimiz, herkes tarafından sevilirdi.

San'atını iyi icra ettiği için, bayan müşterileri, O'ndan çok memnundular.

Arkadaşımız uzun süre, Saray Caddesindeki iş yerinde faaliyetini devam ettirdi.

Ayrıca CHP sarflarında siyaset yaptı.

Şimdi aramızda olmayan bu değerli hemşerimize, Tanrıdan rahmet diliyorum.

 

HASAN SEVİNDİK :

Bir Öğretmen hemşerimiz daha.

Yıkılan ANAFARTA İlk Okulu Müdürlüğünü de yapan Sayın SEVİNDİK, iyi bir Öğretmen olduğu kadar iyi bir de İdareci idi.

Hemşerimiz, öğrencilerine çok iyi davranır, onların en iyi şekilde yetişmesini sağlardı.

Okuttuğu öğrenciler, bugün hayatta başarılı ise, bu tamamen HASAN BEY'in meslek aşkından kaynaklanmaktadır.           

 

HASAN ÇELEBİ :

Şimdilerde mahalle haline getirilen, ÇATALPINAR KÖYÜ'nde doğup büyüyen bu hemşerimiz de Öğretmen Okulu'nu bitirmiş ve topluma yararlı öğrenciler yetiştirmek için, mesleğinin bütün inceliklerini en iyi şekilde uygulamıştır.

Bu değerli hemşerimizin, eşi de öğretmendi.

Sayın ÇELEBİLER, öğrencilerinin üzerine öyle kol kanat germişlerdi ki, onları kendi çocukları gibi eğitmek ve başarılı kılmaktan büyük haz duymuşlardı.

Tebrikler, sayın hemşerilerim.

 

HASAN DOĞANER :

Kaledere mahallesinin muhterem sakinlerinden, Ortaokul arkadaşımız. HASAN DOĞANER, çok terbiyeli, çok saygın efendi bir kişiliğe sahipti.

Babası Kasaplıkla icrayı ticaret eden bu değerli arkadaşımız, tahsiline devam etti, Ancak; Kentten ayrılalı çok uzun seneler geçtiği için,  HASAN'ın şimdi hangi görevde olduğunu ve mesleğini tesbit etme pozisyonu bulamadım.

 

KUŞ HASAN :

ÜNYE'de Kavakdibi'nden Samsun istikametine kalkacak Otobüslere yolcu toplamak için, simsarlık yapan ve çok hareketli bir yapıya sahip olduğu için, Kent halkı tarafından KUŞ HASAN diye isimlendirilen bu hemşerimiz Burunucu Mahallesinde otururdu.

Gerçekten, ufacık tefecik fizikine rağmen, pire gibi bir adamdı.

Kent halkı O'nu çok severdi.

Hiç kimseye zararı dokunmaz, üstlendiği görevi en iyi şekilde yapmaya özen gösterirdi.

Şimdi aramızda olmayan bu hemşerimize, Allah'tan rahmet diliyorum.

Ruhu şadolsun.

 

PARLAK HASAN :

İnce uzun boylu çok sempatik sarışın bir kimseydi. Lokantalarda garsonluk yapardı.

Müşterilerine hizmette kusur etmez ve herkes tarafından sevilirdi.

 

CO HASAN :

Dönerçeşme Meydanı'nda eski Kapan'ın içersinde, babası ile birlikte yerel dokuma, peştamal ve çorap satış sergisi açardı.

Spor kulüplerinde de Futbol oynayan bu hemşerimiz. Yaşamının uzun yıllarını İstanbul'da geçirdi.

Yaz tatillerinde, kente döndüğünde şık giyimi ile dikkati çekerdi. Çeketinin yaka cebinde aksesuar olarak bulundurduğu mendili hiç eksik olmayan bu hemşerimize, halkımız CO HASAN diye hitap ederdi.

 

YAMÇUK HASAN :

Bu hemşerimiz, orta mahalle sakinlerinden, rahmetli Demirci Süleyman'ın oğlu idi.

Mahalle halkı o'nu YAMÇUK HASAN lAkabıyla tanırdı. Kimseye zararı dokunmazdı, mahallede arkadaş grubunun sevgisini kazanmıştı. Sessiz sakin, iyi bir kişiliği vardı.

 

YUVARLAK HASAN :

Yürüme zorluğu nedeniyle, 1940–1950 yılları arasında ÜNYE Cadde ve sokaklarında yuvarlanarak yol alan ve mesafeleri böyle kateden, yaklaşık 50–60 cm. boyunda şişman yapılı, kırmızı yüzlü bir şahıs vardı. Adına YUVARLAK HASAN derlerdi.

Bu şahıs bir müddet sonra, dikdörtgen şeklinde, ortası boş, kalın tahtadan yapılmış, sanırım tekerlekli bir Apareyin içine girerek, cadde ve sokaklarda gidip gelmeye başladı.

Halkın yardımlarıyla, hayatını sürdürürdü.

Sonraki yıllarda yok oldu. Allah rahmet eylesin.

 

DEDEOĞULLARINDAN

MUSTAFA OĞLU HASAN (Bando Mızıka Eri) :

Değerli arkadaşımız, Araştırmacı gazeteci yazar, sayın Yaşar Karaduman'ın 5.Nisan.2010 tarih ve 434 Sayılı ÜNYE KENT gazetesinin ikinci sayfasında söz ettiği “SAYANORA MAYUMU”(HOŞÇA KAL MAYUMİ) ERTUĞRUL FIRKATEYİNİ FACİASI Başlıklı yazı dizisinde vurguladığı “OŞİMA'DA ÜNYELİ ŞEHİTLER” bölümünde “DEDEOĞULLARINDAN MUSTAFA OĞLU HASAN “isimli bir hemşerimiz de varmış

Bu ismi, duayen gazeteci sayın KARADUMAN'ın araştırmalarından öğrenmiş ve kayıtlarımıza almış bulunuyoruz. Değerli kardeşimize bu çalışmalarından ötürü, teşekkür ediyor. Aziz hemşerimize de ruhun şad olsun diyorum.

Nur içinde yatsın

Değerli okuyucular:

Hepinizin bildiği gibi, CUMHURİYETİMİZİN 10 UNCU YIL MARŞINI YAZAN, Şairlerimizden, ATATÜRK hayranı, Yurtsever Devrimci, Ünlü Düşünür, Edebiyat Öğretmeni BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR:

Şiirlerinin büyük bir kısmını ATATÜRK için yazmıştı ve bu nedenle de Tüm TÜRKİYE ve Hatta Dünya O'nu ATATÜRK'CÜ ŞAİR olarak tanırdı.

Bu değerli üstadımız bir şiirinde:

 

 “UFKUNDA DOĞACAĞIM, UFKUNDA BATACAĞIM,

ASIRLARCA YAZSAM DA, HEP SENİ ANLATACAĞIM.” Diyordu.

Bende 75 yaşın merdivenlerini tırmandığım şu günlerde, elimden kalem düşenedek, hep ÜNYE ‘yi yazacak, hep ÜNYE'Yİ anlatacağım.

Aynen: Çok sevdiğim, çok beğendiğim ve eserlerinde hayranlıkla okumaktan büyük mutluluk duyduğum, BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR‘ın ATATÜRK'ü anlattığı gibi.

Şen ve esen kalınız…

 

HASAN ALTUN :

ÜNYE' de en büyük manifatura mağazasının sahibi olan hasan ALTUN'u halk, ALTUNAĞA'nın HASAN EFENDİ            olarak tanır.

Son derece kibar, çok saygın ve ağırbaşlı kişiliğe sahip olan, Hasan Bey, Ticari Teamülü çok iyi bilen büyük bir iş adamı idi. Müşterilerine davranışı, olağanüstü nezaketi herkesin dikkatini çekerdi, hele Mağaza'nın düzeni unutulacak gibi değildi. Kumaşların teşhir edildiği rafların albenisini bugünkü gibi anımsıyorum.

 

HASAN ÜRER :

ÜNYE'de 7 den 70 şe herkesimin tanıdığı bir iş adamı idi Hasan ÜRER, Orta Cadde de kendisine ait dükkanlarda Çapula ve Köprübaşı'nda Tabakhane deresi kıyısında ki, Tabakhanesinde de muhtelif Deri imalatı yapardı.

Sonradan, ÜNYE'nin seçkin ailelerinden ve İş Adamlarından SOYSALLARLA'la birleşerek, Suluhan'ın hemen bitişiğinde, kendisine ait binanın üst katında,  Kavçuktan mamul, Kara Lastik denilen Ayakkabı imalatı ile iştigal ederdi. (bir müddet5 sonra SOYSALLAR ayrı, ÜRERLER ayrı fabrika kurdular) Bu işleri çocukları rahmetli Ferit ve Kadir ÜRER yürütürdü ve iş yerlerinde çok sayıda işçi çalıştırırlardı.

HASAN ÜRER, bu işlerden ayrı olarak Demokrat Parti'nin ÜNYE İlçe Başkanlığınıda yapıyordu. Babacan tavırlı, herkese yaralı olan ve bilhassa kent bazında fakir fukara babası olarak tanınan hayırsever bir hemşerimizdi.

Ruhu şadolsun.

 

Hasan KORKMAZ :

Orta Mahalle İstiklal Caddesi'nde, kendisine ait o görkemli evde çocuklarıyla birlikte oturan, mahallemizin vede ÜNYE'nin bu saygın ve seçkin Manifatura Tüccarı Hasan KORKMAZ'ı yaşlı ve eski Ünyeliler GADA HASAN olarak bilirler.

Ben, kendisini görme şansına erişemedim ama, çocuklarının hepsini tanıdım. Mehmet-Hami-Kamil ve Ali KORKMAZ Manifaturacılık, Mehmet KORKMAZ Kırtasiye ve Ali KORKMAZ da Radyo Tamirciliği ve Radyo malzemeleri satışı ile uğraşırdı.

Halen, Ortayılmazlar Mahallesi, İstiklal Caddesinde kendilerine ait binada Bölgesel Radyo Yayınları yapan ne ÜNYE GAZETECİLER CEMİYETİ'nin de Başkanı olan sayın HAKAN KORKMAZ, rahmetli GADA HASAN'ın torunudur. Mekanı cennet olsun.

 

HASAN BASRİ SÜMAN:

ÜNYE eşraflarından olan rahmetli Hasan Basri SÜMAN, Ortamahalle Kilise Tepesi Keşaplı Sokakta 23 nolu evde doğup büyümüş, Askerlikten sonra,Gümrük Muhafaza teşkilatında görev almış, Gerze, Fatsa, Sancaklı gibi, Karadeniz'e kıyısı olan beldelerde memuriyet yapmıştır.

Beyefendi kişiliği ile temayüz eden, Gümrük Muhafaza Memuru, Hasan Basri Bey, Kent halkının çok sevdiği asil bir insandı.

Ruhu şadolsun.

 

HASAN PİLGİR:

ÜNYE eşraflarından, rahmetli Tuğ General Ali PİLGİR Paşa'nın kardeşi olan, Hasan PİLGİR, Nam-ı diğer PİLAV HASAN:

Kentin, seçkin Bay ve Bayan Terzilerinden di.

Dükkanı, çarşı içinde, KOKULU HAFIZ lakabıyla ünlü, tüccardan Kenan KOKULU'nun iş yerinin hemen yanında, ara sokakta, Kuyumculukla iştigal eden, Mahmut ÇELİKKOL'un dükkanının bulunduğu iki katlı binanın üst katındaydı.

Sayın PİLGİR, işini özenle yapardı ve şehrin elit tabakası O'nun  müşterileri arasında yer alırdı.

Diktiği elbise ve mantolar,giyenlerin üzerine kalıp gibi oturur, görenler bu görkemli giysilere  gıpta ile bakar, albenisine hayranlık duyardı.

Çok Saygın, çok değerli vede çok kibar olan bu hemşerimiz, şu anda yüksek sahne performansıyla göz dolduran ve icra ettiği eserlerle  kulaklarımızın pasını silerek, dinleyicilerin beyenisini  kazanan Türk Sanat Müziği'nin  ünlü solisti, şarkıcı Dr. Bilal PİLGİR'in de babasıdır.

 

HASAN ELLİBEŞ:

Burunucu-Çömlekçi mahallesi sakinlerinden olan Hasan ELLİBEŞ. İLYASOĞLU AHMET EFENDİ'nin 1927 yılında  BORÇKA'dan ÜNYE'ye getirdiği Çömlek yapım ustası rahmetli Şükrü ELLİBEŞ'in akrabasıydı.

Bir zamanlar kentte çok yaygın olan Çömlek imalatı ile uğraşan Hasan ELLİBEŞ, mesleğin isim yapmış şöhretli ustalarındandır.

Ruhu şadolsun.

 

HASAN BASRİ DURAK:

ÜNYE'nin en tanınmış ve en büyük Fındık İhracatcılarından biri olan DURAKLAR ANONİM ŞİRKETİ'nin sahibi sayın Hasan Basri DURAK:

Güçlü bir sermaye ve güvenilir iş ahlakıyla temayüz etmiş kentin iş adamlarındandır.

Uzun yıllar, ÜNYE TİCARET BORSASI'nın Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan sayın DURAK'ın  babası rahmetli Mehmet Ali DURAK'ta, Niksar Caddesi'nde başta Fındık olmak üzere, bilimum Toprak Mahsulleri alım satımı ile iştigal ederdi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda çalıştığım 1955-1957 yıllarında kendisini Oda'nın saygın ve çok değerli üyelerinden biri olarak tanımıştım.

Şu anda, Belediye Caddesi No. 64 de Duraklar İş Hanı'nda faaliyetini sürdüren, saygın Hasan Basri DURAK: ÜNYE dışında, Adapazarı çevresinde de ticari faaliyetini sürdürmekte ve yörede üretilen Fındıkları mübayaa etmektedir.

Sayın DURAK'ın, yaptığı İhracatlar nedeniyle, temin ettiği dövizlerin Yurt Ekonomisi'ne gözle görülür derecede büyük katkısı vardır.

 

HASAN ŞEN:

Burunucu-Çömlekçi Mahallesi sakinlerinden olan Hasan ŞEN:

Uzun süre ÜNYE'de ve SAMSUN'da, T. C. Ziraat Bankası Şubelerinde İdareci olarak çeşitli mevkilerde görev yapmış saygın bir hemşerimizdi:

Çok çalışkanh ve kendisine mevdu her işi en iyi şekilde yapan Sayın ŞEN:

Hizmetinde bulunduğu kişilerin, sevgi ve sempatisini kazanmış, takdirlerine mazhar olmuştu.

Be değerli Bankacı hemşerimizi, çalıştığı Kurumun yöneticileri de çok severdi.Bu Haber 4283 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI