Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
SAĞLIK BAKANLIĞI  TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÜNYE DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALI
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÜNYE DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALI
12 Ekim 2015 Pazartesi 09:12

76 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/131658 1 - İdarenin a) Adresi : Cevizdere Mevkii Devlet Sahil Yolu Üzeri 52300 Ünye/ORDU ÜNYE/ORDU b) Telefon ve faks numarası : 4523233030 - 4523239923 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@unyedevlethastanesi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 76 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : Hastanemiz Tıbbi Sarf Malzeme Deposu c) Teslim tarihi : Malzemeler, sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen her sipariş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde peyder pey olarak teslim edilecektir. Teslimata ilişkin siparişler faks. e posta veya posta ile bildirilebilir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Burunucu Mah. Devlet Sahil Yolu Üzeri No:563 Ünye b) Tarihi ve saati : 27.10.2015 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: a- Firmalar teklif ettikleri malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasında tedarikçisi ya da tedarikçi firmanın kayıtlı bayisi olmak z.orundadır.( "Bir malzemenin UBB"na kayıtlı olması yeterli olmayıp aynı zamanda distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de UBB'de tanımlanmış olması gereklidir.) b- İstekliler teklif etmiş oldukları malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösteren belgelerin çıktılarını ihale dosyasına koymalıdırlar. c- Ubb kapsamında olmayan kalemler içinde malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgelerin ihale zarfında sunulması gerekmektedir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: A) 1.2. 3. 38. 39. 40. 41. 42. 52. 53. 54. 55. 67. 68. 69. Kalemlerden 3' er adet - 4. 5. 6. 7. 8. 9. 25. 47. 74. Kalemlerden 2' şer adet - 32. Kalemden 1 Lt- 75. Kalemden 1 Kutu - diğer kalemlerden 1' er adet bedelsiz numune teslim edilecektir. B) Numuneler ihale öncesinde numune teslim tutanağı ile birlikte imza karşılığında Satın alma servisine teslim edilecektir. C) Numunelerin üzerinde teklif veren firmanın adı ve numunenin hangi kaleme ait olduğu belirtilecektir. D) Numuneler ihale komisyonu tarafından teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. E) Teknik şartnameye uygun olmayan ve numunesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 5. Ekonomik açıdan cn avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Devlet Hastanesi Satın alma Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 70 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini ORDU HALK BANKASI MERKEZ ŞUB. TR68 0001 2009 6490 0005 0000 62 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Devlet Hastanesi Satın alma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

İL NO: 156396
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.