Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  MOTORİN (EURO DİZ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ÜNYE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MOTORİN (EURO DİZ
15 Ekim 2015 Perşembe 08:57

Motorin (Euro Dizel), 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2015/137907 1- İdarenin a) Adresi: FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ DEVLET SAHİL YOLU 301/1 52300 ÜNYE/ORDU b) Telefon ve faks numarası: 4523231088-4523231281 c) Elektronik Posta Adresi: yasarguler@ogm.gov.tr c) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı: Ünye,Aybastı,Fatsa, Kumru,Korgan Orman İşletme Şeflikleri 2016 Yılı Akaryakıt Ürünleri (39500 Lt.Motorin(Euro Dizel), 3000 Lt.95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri: Akaryakıt teslimi Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ve bağlı şefliklerine ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makineleri. Motorlu Testere-Ot Biçme Motoru ve misafir araçlara akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. c) Teslim tarihi: İdarenin isteği doğrultusunda idare araçlarına 01.01.2016 tarihinden itibaren bir yıl süresince 31.12.2016 tarihine kadar) ihtiyaç halinde yükleniciye ait akaryakıt istasyonundan peyderpey teslimat yapılacaktır. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer: Fevzi Çakmak Mahallesi. Devlet Sahil Yolu, 301/1 Ünye/ORDU b) Tarihi ve saati: 11.11.2015 - 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli; aşağıdaki belgeleri teklifi kapsamında verecektir. a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini, b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,

c) Akaryakıtın verileceği istasyonun; Ünye İlçesi için Ünye Belediyesi, Aybastı İlçesi için Aybastı Belediyesi, Fatsa İlçesi için Fatsa Belediyesi, Kumru İlçesi için Kumru Belediyesi, Korgan ilçesi için Korgan Belediyesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen işyeri açma ve çalışma ruhsatını. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı ve EKAP adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

İlan No:159352
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.