Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
21 Eylül 2015 Pazar
BERKAY YALIN
İMAR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (1)

* ÇEVRE DÜZENİ PLANI Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen, 1/100 000, 1/ 50 000 veya 1/25000  ölçekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca İmar Kanunu çerçevesinde yapılan ve raporuyla bir bütün olan plandır. 

 

* BÖLGE PLANLARI 

Sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar.

* MEVZİ İMAR PLANI 

Mevcut planların yerleşik nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gerektiğinde, sınırlarının ilgili idarece belirlenmesini takiben, imar yönetmeliğinin plan yapım kurallarına uyulmak üzere, yürürlükteki imar planı sınırları dışında ve planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır. 

* NAZIM İMAR PLANI 

Onaylı halihazır haritalar üzerine kadastral durumu işlenmiş olan, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. 

* UYGULAMA İMAR PLANI 

Onaylı halihazır haritalar üzerine kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve esaslarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve 1/1000 ölçekte düzenlenen ve raporuyla bir bütün olan plandır. 

* TAPUSU OLAN HER ARSANIN İMAR DURUMU VAR MIDIR

Hayır yoktur. Tapu o gayrimenkulün mülkiyet bilgilerini içeren bir belgedir. İmar durumu ise yapılan nazım planlar ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararlarıdır. Tapulu arazinin imar planındaki konumu konut, yeşil alan, okul, yol vb. olabilir. Şahsa ait tapusu olan bir gayrimenkul kamuya ayrılmış bir kullanım alanında kalıyorsa, o arsa, varsa üzerindeki konutla beraber Kamulaştırma Kanunu’a uygun olarak kamulaştırılır. 

* İLAVE İMAR PLANI 

Mevcut imar planının kentin gelimesi açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanım kararları ile tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde hazırlanmış plandır. 

* REVİZYON İMAR PLANI

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve/veya uygulamasının sorunlu olduğu durumlarda, planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uygun yenilenmesidir

* KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI 

Hızla değişen yaşam koşulları, hızlı kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ve teknik gelişmelerle doğal vekültürel varlıkların yok olmadan korunması, bakımı ve günümüz yaşamı ile bütünleştirilerek kullanılabilmesi amacı ile yapılan plandır. 

* İNŞAAT RUHSATI NASIL ALINIR

Yapı inşa izni almak için belediye veya valilik bürolarına yapı sahipleri tarafından başvurulur. Başvuruya, tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), varsa önceden alınmış imar durumu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

* 18 MADDE UYGULAMASI NEDİR

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerin malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bu arazileri yeni imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya denilir.

Bu uygulama, 3194 sayılı İmar Yasası’nın 18. Maddesinde tanımlanmış olduğundan bu adla anılmaktadır. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar alan, kamu yararına yapılacak düzenlemeler karşılığında DOP “düzenleme ortaklık payı” olarak alınabilir. Ancak, düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin %40’ını geçemez. Düzenleme ortaklık payları (DOP), imar düzenlemesi yapılan bölgede, kamunun ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.Bu Haber 1535 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI