Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
28 Eylül 2015 Pazar
BERKAY YALIN
İMAR TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ (2)

* TAPUSU OLAN HER ARSANIN İMAR DURUMU VAR MIDIR Hayır yoktur. Tapu o gayrimenkulün mülkiyet bilgilerini içeren bir belgedir. İmar durumu ise yapılan nazım planlar ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararlarıdır. Tapulu arazinin imar planındaki konumu konut, yeşil alan, okul, yol vb. olabilir. Şahsa ait tapusu olan bir gayrimenkul kamuya ayrılmış bir kullanım alanında kalıyorsa, o arsa, varsa üzerindeki konutla beraber Kamulaştırma Kanunu’a uygun olarak kamulaştırılır. 

* İNŞAAT RUHSATI NASIL ALINIR Yapı inşa izni almak için belediye veya valilik bürolarına yapı sahipleri tarafından başvurulur. Başvuruya, tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), varsa önceden alınmış imar durumu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.

* PARSELASYON PLANI  İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Düzeltilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır. Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler.

* İMAR ADASI NEDİR İmar planındaki esaslara göre meydana gelen, genellikle dört tarafı yollarla çevrili bir adadır. 

* TAKS NEDİR (Taban Alanı Kat Sayısı) Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanının parsel alanına oranıdır.  

* KAKS NEDİR (Kat Alanı Kat Sayısı) Bir yapının toplam inşaat alanının parsel alanına oranıdır. 

* KADASTRO NEDİR Taşınmaz malların konumlarının, sınırlarının, alanlarının bir plan üzerinde gösterilmesidir

* İZALE-İ ŞÜYU NEDİR

(ortaklığın giderilmesi) Bir taşınmaz üzerinde, hisseli mülkiyeti olan iki ya da daha çok kişinin, söz konusu taşınmazın aralarında bölüştürmeleri ve/veya bölüşmede anlaşma sağlanamadığı hallerde, taşınmazın bir bütün olarak satılarak ele geçen paranın hisseleri oranında sahipleri arasında bölüştürülmesidir.

 

* SİT NEDİR

Artistik, tarihsel, etnoğrafik, edebi, ya da efsanevi homojenlik ve ilginçlikleri nedenleriyle korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, doğanın ya da insan ile doğanın birlikte oluşturdukları topoğrafik bölgelerdir. 

 

Sit Türleri:              • Doğal Sit

• Tarihi Sit

• Bilimsel Sit

• Kentsel Sit

• Karmaşık Sit

* MÜCAVİR ALAN NEDİR

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır. 

* MUTLAK KORUMA ALANI NEDİR

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan suni ve tabii göller etrafında en yüksek su seviyesinde su ile karanın meydana getirdiği çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğinde kara alanıdır. Bahis konusu alanın havza sınırını aşması halinde mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. 

* ŞERH NEDİR

Kamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun tapu kütüğüne işlenmesi. 

* ZİLYETLİK NEDİR

Bir kimseye, bir taşınmazın sahibi

olmaksızın, ondan yararlanma hakkının verilmesi. 

 

* ŞUF’A HAKKI NEDİR

Özel kişilerin elinde bulunan hisseli bir taşınmazın, sahibi veya sahiplerince satışa çıkarıldığında, öncelikle hisse sahiplerinden birine ve/veya devlet, kent yönetimi ve öteki kamu kuruluşlarına tanınan “satın alma önceliği” hakkıdır. 

 

* ÇED NEDİR

(Çevresel Etki Değerlendirme Raporu)  Gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları Yönetmelik kapsamına giren faaliyetlerin çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek esasları düzenleyen rapordur.

 

* ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, hammadde gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak planlanan ve planlarda yer verilen bölge türü. 

* SIHHİ MÜESSESE NEDİR

Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren işletmelerdir. Sıhhi müesseselerin nitelikleri, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” te açıklanmıştır.

* GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR

Gayrı sıhhi (sağlıklı olmayan) işyerleri, faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir.

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince;

-  Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler       Sağlık Bakanlığınca,

-  İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce,

-  Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca ruhsatlandırılır.Bu Haber 740 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.
BU YAZARIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARI