Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/unyekent.com/httpdocs/conn/level.php on line 31
ÜNYE Kent Gazetesi >>> KENTTE HABERİN MERKEZİ ll BİZDEN HABER VAR......
 
7 Ağustos 2017 Pazar
ABDULLAH US
Laiklik

Laikliğin uluslararası üzerinde mutabık kalınan bir tarifi bulunmamaktadır. Her ülke kendi tarihi, sosyal, ekonomik, siyasi ve dini gerçeklerine göre laikliği tarif etmektedir. Bu yüzden ülkeler arasında farklılıklar görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreç içinde laikliğinin gelişimine kısaca bir göz atmak gerekmektedir:

-01 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmış,

-17 Şubat 1926 tarihinde Tük Medeni Kanunu kabul edilmiş, Türk vatandaşları din, mezhep ve cinsiyetleri ne olursa olsun hak ve ödevleri bakımından eşit hale getirilmiş,

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında Anayasanın laikleşmesi prensibi kabul edilmiş,

-1924 Anayasasının 2nci maddesinde yer alan “Türkiye Devletinin dini İslam’dır” ve 26ncı maddesinde yer alan “Şeriat hükümlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince yürütüleceği” hususları kaldırılmış; ayrıca Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yeminlerde kullandıkları “vallahi” kelimesi değiştirilerek, namus üzerine yemin şekli kabul edilmiş.

-1937 yılında laiklik Anayasa maddesi haline getirilmiştir.

Halen yürürlükte olan Anayasamızın başlangıç bölümünde; “laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı” belirtilir.

Madde 2-Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Bu madde Anayasadaki değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri arasındadır.

Madde 10-Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Madde 14-Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

Madde 24-Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma ve siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Madde 81-Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler.

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Yukarıda görüleceği üzere laiklik Türkiye’nin kendine özgü şartları içinde gelişme göstermiş ve somut bir tanıma da ulaştırılmıştır.

Türk laikliğinin ana düşüncesi; sadece din, vicdan özgürlüğü, dinler karşısında tarafsızlık, dinin devlet işlerine karışmaması değil, dinin siyasete alet edilmesinin önüne geçilmesi ve tüm bu hususların kötüye kullanılması anlamına gelen faaliyetleri önleme ve gerektiğinde cezalandırılması esasına dayanmaktadır.

Laik devlette din kamu hizmeti olarak kabul edilemez. Kişilerin dinsel inançlarına uygun davranabilme haklarını güvence altına alır.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri laiklik ve irtica tartışmaları günümüze kadar yoğun bir şekilde süregelmiştir. İrtica özleminde olanlar; laikliği dinsizlik olarak adlandırarak Müslüman halkın dini duygularını istismar etmiş, zaman zaman isyanlar çıkartmış, Devletin temel düzenlerini kısmen de olsa dini esaslara uydurmak amacıyla gayret göstermiştir.

Ne acıdır ki Anayasa Mahkemesince irticanın odağı olmaktan mahkûm bir siyasi partinin Başkanı ve Milletvekilleri yasama ve yürütme görevlerinin içinde yer almaktadır.

Ülkelerin Milli Güvenlik Politikaları vardır ve olmalıdır. Seçim konuşmalarında halka şunları vaat ettim, önce bunları yapacağım denmemelidir.

Bir ülkenin milli güvenlik politikası asla bir siyasi parti programına indirgenmemelidir.

 

 Bu Haber 428 Kişi Tarafından Okundu.
YORUMLAR
Bu Yazıya Yorum Bulunmamaktadır. İlk Yorumu Yapan Siz Olun.