ERCAN ARSLAN

Ünye’de Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 1927)

27 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 08:30

Yeni Türk Devletinin kurulmasının üzerinden yedi, Cumhuriyet idaresi inkılabının ilanından ise henüz dört yıl geçmişti. Güzel Ordu Gazetesinin 7 Kasım 1927 pazartesi günkü 16.sayısında, Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in, Ankara Milletvekili sıfatıyla, 211 oyla, ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmelerine binaen Türk Milletine yapmış oldukları açıklamaları ile Meclis kürsüsünden yaptıkları yeminlerine yer verilmişti. Gazetenin aynı nüshasında ise Fatsa, Aybastı ve Ünye’de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Törenleri tafsilatlı olarak anlatılmıştı. Ünye’deki genel hava şöyleydi: “29 Teşrinievvel..(29 Ekim) Ünye nihâyet sabırsızlıkla beklediği bu sevgili gününe kavuştu. Bu mukaddes gün öyle bir sûrette tes'id (kutlama) edildi ki herhalde Ünye daha böyle bir bayram görmemiştir. Günlerden beri yapılan hazırlıklar Ünye'yi bu şirin beldeyi ne kadar güzelleştirmişti. Her taraf yemyeşil yapraklarla defne dallarıyla süslenmiş zarif ve sevimli tâklar vücûda getirilmişti. Arife gününü (28 Ekim) akşama kadar evinde geçiren halk bayram günü kadın erkek sokakları doldurmuştu. Herkeste büyük bir sevinç büyük bir neşe görülüyordu. Saat dokuz buçuk.. Bütün ahâli ve erkân-ı hükümet belediye bahçesinde toplandılar. Kız ve erkek bil'umûm mektepliler çok muntazam bir sûrette yerlerini almışlardı.

Cumhuriyet Halk Fırkası nâmına Hüseyin Hüsnü Bey, Ünye Ticâret ve Sanâyi' Odası nâmına Ali Kemâl Bey, Türk Ocağı nâmına Dâniş Bey, Mu'allimler Birliği nâmına Burhan Bey (Hanhan) ve Kaymakâm Osman Nuri Bey tarafından çok beliğ ve âteşin hitaplar irâd eylendi. Halk heyecandan titriyordu. Konuşmalar bitti umûm mekteplilerin, gürbüz yavruların resmi geçitlerini seyrederken orada bulunan her Türkün göğsü gurur ve iftihar duygularıyla kabarıyordu. Bahçeden çıkıldı.. önde talebeler olduğu halde cemiyetler ve ahâli doğru fırka önüne gittiler. Fırkada resmi kabuller icrâ edildi. Toplar atıldı ahâli dağıldı. Öğleden sonra halk yemeklerini yemişler yine belediye bahçesini doldurmuşlardı. Akşama kadar millî çalgılarla türlü türlü oyunlar yapıldı. Bütün halk bugünün şerefine gülmek ve eğlenmek oynamak istiyordu. En büyük eğlenceler gece icrâ edildi. Genç ve münevver muallimler müzik idareleri altında umûm talebelerin katılımı ile yapılan muazzam fener alayı vatanı, millî parçaları ihtiva eden güzel marşlar terennüm ederek bütün şehri dolaştılar bahçede yerleştiler.. Bir taraftan millî çalgılarla oyunlar yapılıyor eğlenceler tertip ediliyor, diğer taraftan bahçe içindeki Türk Ocağı binasında mu'allim Mehmet Arif Bey ve eşi tarafından alaturka ve alafranga şarkı konserleri veriliyor..Halkın ve mekteplilerin “Yaşasın Büyük Gazi! Varol!” nidaları havai fişeklerden çıkan renkli ışıklar yıldızları geçerek âsumâne doğru yükseliyordu”.

Cumhuriyet Bayramı Fatsa’da pek parlak bir sûrette gerçekleştirildi. Hükûmet meydânında Hükûmet nâmına Kaymakâm Safvet Bey, Halk Fırkası nâmına Topalzâde Abdullah Bey, Türk Ocağı nâmına Kâtib Cevâd Bey, Belediye ve Ticâret Odası nâmına Şatırzâde Asım Bey, Hilâl-i Ahmer ve Tayyâre Cem'iyetleri nâmına da Diş Doktoru Yektâ Hasib Beyler Cumhûriyet ve Türk İnkılâbı hakkında hakkında konuşmalar yaptılar. Mektepler ve halk gündüz ve gece Ocak, Fırka ve Belediye önlerinde tezâhürâtta bulundular. Geceleyin tertîp edilen fener alayı ile bütün mahalleyi dolaştılar. Muhabir Salim Beyin bildirdiğine göre Aybastı da ise Nüfus sayımı vesîlesiyle mu'allim Bahri Bey tarafından verilen bir konferansta Cumhuriyet idâresiyle eski pâdişâhlık devri arasında mukâyese yapıldı. Yeni şekli hükümetin dört beş sene içinde memlekete bahşettiği refâh ve saâdeti îzâh ederek tahrîr-i nüfûs gününün ferdâsının da Cumhuriyet Bayramı olduğunu söyledi. Nâhiye Müdürü Abdulcabbar ve Mu'allim Bahri Beylerin katkılarıyla merkezde büyük bir zafer takı yaptırıldı. Her yer bayraklarla donatıldı. Davullu, zurnalı şenlikler tertip edildi. Kurbanlar kesildi. Güreş müsabakaları gerçekleştirildi. Ünye, Fatsa ve Aybastı da yapılan bayram kutlamalarına olan yoğun katılım yöre insanının Genç Cumhuriyet ülküsüne ve yapılan inkılaplara olan bağlılığının en samimi göstergesi kabul edilmelidir. (Güzel Ordu, Sayı 16, 7 Kasım 1927)