HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
ukrayna nakliyat belarus nakliye Moldova Nakliyat ordu reklam ajansı

İBRAHİM HAKAN GÜN

İBRAHİM HAKAN GÜN

Yeşil Ekonomi Nedir? Kırsal Turizme katkısı Nedir ? Eko Turizme Katkısı nedir ?

1 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 09:19

İki kız çocuğum var, Allah bağışlasın dediğinizi duyar gibiyim, ya insanlar bağışlarmı ? İnsan kaynaklı sebepler ile doğayı çok tahrip ettik. Dünya Küre de iklimi Değiştirdik, can ve mal kayıpları. Gıdalarımızı kimyasallara boğduk. Hepsi insan kaynaklı , bakın çocuklarımı bağışlamayacaklar !!! Lütfen bir an önce doğa dostu, ekolojik bakışımızı geliştirelim , Okur yazarlığımızı geliştirip , çocuklarımıza temiz bir dünya bağışlayalım.

Yeşil bir ekonomi, sürdürülebilirliği mümkün kılan doğal sistemi korurken refah artışı oluşturan bir ekonomidir .   Yeşil ekonomi çevresel riskleri ve ekolojik kısıtları azaltmayı ve çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlar. Yeşil olması için, bir ekonominin yalnızca verimli olması yeterli değildir, aynı zamanda bu ekonomi adil de olmalıdır. Ülke bazında ve küresel düzeyde hakkaniyeti göz önünde bulundurmalı; özellikle düşük karbonlu, etkin kaynaklı ve sosyal olarak kapsayıcı bir ekonomiye geçişi sağlamalıdır.

Döngüsel ekonomi - büyüme ve refahın, doğal kaynak tüketiminden ve ekosistemin bozulmasından ayrıklaştırıldığı bir sistemdir. Kullanılmış ürünleri, bileşenleri ve malzemeleri atmak yerine onları doğru değer zincirlerine yeniden yönlendirerek, doğayla dengeli ve ondan ilham alan sağlıklı bir ekonomiye sahip bir toplum mümkün kılınabilir.

Eko yenilikler - çevreyi korumak ve endüstriyi daha rekabetçi yapmak amacıyla; teknolojiyi ve iş modellerini temel alan süreçleri kullanarak, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan çözümlerdir. İnovasyon kavramına dayandırılarak yapılacak bir tanımda ise eko yenilikler, yeni fikirler ve teknolojilerin kullanılmasıyla, mevcut (sosyal) sistemlerin planlı ve amaca yönelik çağdaşlaştırılması; ekonomide yeni ürünlerin, üretim teknolojilerinin ve organizasyon biçimlerinin yaratılması ve tanıtılmasıdır.

Yeşil İşler - çevresel kaliteyi korumaya ya da iyileştirmeye önemli derecede katkı sağlayan tarım, imalat, ar&ge ve idari ve hizmet faaliyetlerindeki işlerdir. Bunlar, aşağıdakilere yardımcı olan işleri içerir:

                     Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak;

                     Yüksek verimlilik stratejisiyle enerji, materyal ve su kullanımını azaltmak;

                     Ekonomiyi karbondan arındırmak;

  Atık ve kirliliğin tüm biçimlerini azami seviyeye çekmek veya bunlardan bütünüyle kaçınmak.

Çevreyi korumaya ya da restore etmeye katkıda bulunan hakkaniyetli işler , imalat ya da inşaat gibi geleneksel sektörlerde ya da yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi yeni gelişmekte olan yeşil sektörlerde bulunabilmektedir. Yeşil işler:

                    Enerji ve hammadde verimliliğini artırır;

                     Sera gazı emisyonlarını sınırlandırır;

                    Kirliliği ve atığı minimum düzeye indirir;

                    Ekosistemleri korur ve restore eder;

                    İklim değişikliğinin etkilerine karşı uyumu destekler.

Neden Yeşil Bir Ekonomi?

Yeşil ekonomiyi savunmak amacıyla kullanılabilecek argümanlar ve gerçekler

Yeşil ekonomi, daha çok kâr ve daha çok tüketimden ise daha iyi ve daha mutlu bir yaşam yaratmakla ilgilidir. Para, gıda, su, enerji ve doğal kaynaklar sınırlıdır. Bunların tersine refah ve mutluluk talebi ise sınırsızdır. Bazı bölgelerde ve sektörlerde yeşil ekonomi uygulamaları halihazırda görülmektedir. Bu tip bir ekonomide sadece gelir, ücretler ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değil refah ve mutluluk da göz önünde bulundurulmaktadır. Daha kaliteli bir yaşam hedefine ulaşabilmek için toplumlarımızın bağımlı olduğu “ne pahasına olursa olsun büyüme” paradigmasından, fosil yakıt tüketiminden ve aşırı tüketimden kurtulması gerekmektedir. Yeşil ekonomi, tüm canlıların refahına önem veren, sürdürülebilir ve arzu edilen ortak bir gelecek tasavvuru olarak görülmelidir.

Yeşil ekonomi, (GSYH ile ölçülen) ekonomik büyümeyi değil, (GPI5 ile ölçülen) hakiki gelişmeyi dikkate almaktadır. Sanayi sektörünün yarattığı kirlilik GSYH’yi şişirmektedir: hem kirliliğin yaratılması sırasındaki hem de temizlenmesi için yapılan harcamalar GSYH’yi arttırmaktadır. GPI ise yaratılan kirliliği, temizleme maliyeti civarında bir kayıp olarak görmektedir ve kirliliğin çevreye olan olumsuz etkilerini de hesaba katmaktadır, dolayısıyla çok daha gerçekçi bir ölçüm sunmaktadır.  Yeşil ekonomi istihdam yaratır

  AT’ye (Avrupa Topluluğu) göre 2030 yılına kadar Avrupa’da tasnif ve geri dönüşüm endüstrileri ile 200.000 yeni iş yaratılmıştır.

  2016 sonunda rüzgâr endüstrisi Dünya genelinde 1.155.000 iş yaratmıştır ve yine 2016 yılında 9,8 milyon insan yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilmiştir.

AB’de ise 2011 yılında 240.000 insan rüzgâr endüstrisi tarafından istihdam edilmiştir. AB genelinde işsizliğin %9,6 artmasına rağmen rüzgârın yarattığı istihdam %30 artmıştır.

  2016 yılında yenilenebilir enerji sektörü küresel ölçekte 9,8 milyon insana istihdam sağlamıştır.

Yeşil ekonomi daha çok kazandırır.  ABD’de temiz ekonomi işleri diğer işlerden daha yüksek ücretler vermektedir. 2015 yılında temiz ekonomi alanında çalışanların ortalama ücretleri 62.089 dolar iken diğer işlerde bu sayı 52.942 dolardır.

Yeşil ekonomi kaynak tasarrufu sağlar.

Plastik geri dönüşümü. Plastiğin geri dönüştürülmesi, Avrupa’nın ithal edilen fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmasına ve Paris Anlaşması’nın yükümlülüklerinden biri olan emisyonlarının düşürülmesine yardımcı olacaktır. AB’de bir senede yaklaşık 26 milyon ton plastik atık üretilmektedir ancak bu atıkların %30’undan azı geri dönüşüm amacıyla toplanmaktadır, kalan %31’i çöp sahalarına ve %39’u ise yakılmaya gönderilmektedir. Avrupa kaynaklı plastik atıklar Akdeniz ve Kuzey Kutup Bölgesi gibi hassas deniz alanlarını kirletmektedir. Plastik paketleme yüzünden oluşan yıllık kayıp 70 ile 105 milyar avro arasındadır. Plastik paketleme malzemelerinin ürettiği değerin sadece %5’inin ekonomide kaldığı tahmin edilmektedir, kalanı çok kısa süreli kullanımlardan sonra kaybedilmektedir. Geri dönüştürülmüş malzemelerin gittikçe artan kullanımıyla yapılan plastikler ve yenilikçi plastik tasarımları için oluşan pazar, temiz büyüme fikriyle de uyuşmaktadır. Avrupa’da geri dönüştürülmüş plastiklere olan talep dört kat artarak, geri dönüşüm sektörünün istikrarlı bir gelire sahip olmasını ve sektör çalışanlarının iş güvenliğini sağlamaktadır.

10 megavatlık bir rüzgâr tarlası iki ay içerisinde kolayca inşa edilebilmektedir. 50 megavatlık daha büyük bir rüzgâr tarlası ise altı ayda inşa edilebilmektedir. 20 tane 50 megavatlık rüzgâr tarlası ise altı ayda yapılabilmektedir. 1000 megavatlık (20 tane 50 megavatlık rüzgâr tarlasına denk) bir nükleer santralın inşası ise sekiz ila 15 yıl sürmektedir.

Makedonya’da turizmi yeşillendirmeye yönelik yatırımlar enerji, su ve atık  maliyetlerini düşürebilir ve biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve kültürel mirasların değerini arttırabilir. Bu önemli çevresel kazanımlar arasında su tüketiminin (%18), enerji kullanımının (%44) ve emisyonlarının (%52) azalması gösterilebilir.

Yeşil ekonomi para kazandırır. yenilenebilir enerji daha ucuz, daha kolay ulaşılabilir ve daha kârlıdır. Güneşin hızlı temposu, dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olmasını sağlamaktadır ve hali hazırda güneş enerjisi üretimi diğer enerjilere göre daha ucuzdur. Aralık 2016'da yeni bir güneş enerji tesisi kurmanın ve inşa etmenin maliyeti, yenilenebilir muadili olan rüzgârı (1,66 dolar/vat) ve tüm fosil yakıt rakiplerini geride bırakarak, vat başına 1,65 dolara düşmüştür. Aynı yıl, Dubai'de bir ticari güneş enerjisi tedarikçisi, güneş enerjisini kilovat saat başına 0,029 sent olarak satarak tüm enerji kaynakları içinde dünya rekoru kırmıştır. 2016’ya kadar olan 40 yılda, ABD’de bir milyon güneş enerji sistemi kurulmuştur ve 2019 yılına kadar bir milyon kurulum daha beklenmektedir. Güneş enerjisinin verimliliği her geçen gün artarken, maliyeti ise buna oranla düşmektedir. Güneş enerjisi maliyeti azalırken, şebeke elektriğinin maliyeti kademeli olarak artmaya devam etmektedir. ABD’de bireysel güneş enerjisi kullanan ev sahiplerinin 5 ila 8 yıl arasında kâra geçmeleri ön görülürken, aynı ev sahiplerinin 5 ila 10 yıl içinde 20.000 dolardan fazla tasarruf edeceği tahmin edilmektedir. Hatta Bulgaristan'da, fosil ve nükleer sektörlerinden gelen bürokratik zorlamalar ve politik diretmelere rağmen, 30'dan fazla bireysel ev sahibi, evdeki enerji tüketimini en aza indirmekte, kendi güneş enerjisini üretmekte ve şebekeye geri satmaktadır.

  İklim değişikliği konusunda adımlar atan şirketler, bu konuda harekete geçmeyen şirketlere göre %18 daha fazla yatırım kârlılığına sahiptir; bu oran emisyonlarını azaltmayı reddeden şirketlere göre %68 daha fazladır.

  Sürdürülebilirliği temel stratejileri arasında gören S&P 500 şirketleri, bu alanda geri kalmış şirketlere oranla daha yüksek performans göstermişlerdir. 1980’lerin sonlarında S&P indeksindeki 10 petrol ve gaz şirketinden bugün sadece bir tanesi varlığını sürdürmektedir.


Bu haber toplam 231 defa okunmuştur

Yazı Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Yazıya Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Yazarın Diğer Yazıları