HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
ordu reklam ajansı akıllı ev sistemleri akıllı ev

İBRAHİM HAKAN GÜN

İBRAHİM HAKAN GÜN

Tarım Turizmi

17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:30

Ekoturizm, farklı isimlerde de adlandırılmaktadır. Bunlar, sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, doğa turizmi, sorumlu turizm, etik turizm, ekolojik veya çevreci tatil ve bilinçli seyahat olarak sayılabilir. Basit bir anlatımla, ekoturizm kavramı, belirli bir varış yerinin hem EKOlojisi hem de EKOnomisi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan seyahattir.

Pek çoğumuz ekoturizmin gerekli olduğu şekilde doğayı ve yaban hayatı korumakla ilgili olduğunu düşünmektedir. Ancak bir varış noktası veya işletmenin turizm geliştirme stratejisi yerel halka gerçekçi finansal faydalar sağlamazsa, bu gerçekten ekoturizm değildir. (cevrebilinci.com) Dünyada artık doğayı keşfetmek amaçlı olarak yürütülen ekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık gündeme gelmekte ve sadece yayla turizmi olarak düşünülmektedir.

 Bir bütün olarak ele alınması gereken ekoturizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok aktiviteyi kapsayan bir turizm çeşidi olarak düşünülmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm ürünlerini çeşitlendirmeyi ve kıyı alanları üzerindeki baskıları azaltacak ve turizm sosyo-ekonomik faydalarını daha az gelişmiş bölgelere ve on iki aya dağıtacak şekilde tatilleri yaymayı amaçlayan bir politika ortaya koymaktadır.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Eko turizmi;

 a. Foto Safari Turizmi,

 b. Dağ-Doğa Yürüyüşü (Trekking),

 c. Yayla Turizmi,

 d. Çiftlik Turizmi,

 e. Kamp Karavan Turizmi

 f. Akarsu Sporları Turizmi (Kano-Rafting)

g. Bisiklet Turları

 h. Atlı Doğa Yürüyüşü,

 i. Sportif Olta Balıkçılığı,

 j. Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji),

 k. Botanik (Bitki İnceleme) gibi başlıklar altında değerlendirmektedir.

UNEP’in Ecotourizm and Sustainability araştırmasında birçok bölge ve kurumun ekoturizmi farklı farklı tanımladığı belirtiliyor. Bununla beraber ekoturizmin temel özellikleri konusunda ortak bir konsensus olduğunu da belirtmek gerekiyor. UNEP’in 2002 yılına girmeden hemen önce hazırladığı bu araştırma bu yıl üzerinde çok tartışılacak olan bu konuya önemli açılımlar getiriyor.

Ekoturizm konusunda çok sayıda tanım mevcut ve bu konuda tam bir fikir birliğine varılmış değil. Zaten ekoturizm yılındaki etkinliklerin bir amacı da bu konuda bir uzlaşmaya varmak. Bu çalışmadan derlediğimiz bazı açılımları şöyle aktarabiliriz; ekoturizmin dikkat çekici tanımlarından birini yapan Doğa İçin Dünya Fonu (WWF) ekoturizmi, vahşi doğa çevresinde doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara ekonomik fayda sağlayan turizm türü olarak tanımlıyor.

Bu tanımlar nasıl olursa olsun, ekoturizm hakkında üzerinde fikir birliği bulunan temel karakteristikler de var. Bu karakteristikler şöyle sıralanabilir:

• Doğa temelli olması (ziyaretçiler doğal alanlardaki doğal ve geleneksel kültür unsurlarını gözlemliyor ve anlamaya çalışıyorlar)

 • Bio-çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması

• Yerel toplumların refahını desteklemesi

• Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlemesi

• Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirmesi

 • Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkanlarının üretilmesini öngörmesi Ekoturizmin profiline bakıldığında da ekoturizm turlarına katılan grupların genellikle küçük gruplar olduğu görülür. Gruplardaki kişi sayısı çoğu zaman 25 kişiyi aşmıyor. Ekoturizm merkezlerinde yer alan konaklama üniteleri de büyük çoğunlukla 100 yatak kapasitesini aşmayan ünitelerdir. Bu alanda çalışan seyahat acenteleri / tur operatörlerinin de ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu biliniyor. Bu turizm türünde ziyaretçilere bölgenin ekosistemi, yerel kültürler ve sürdürülebilirlik konularında yapılan bilgilendirmeler büyük önem taşıyor.

 Yerel halk ekoturizm den en fazla etkilenecek ve en fazla kaybedebilecek kesimdir. Bu nedenle, yerel halkların bölgelerinde gelişen turizmin yol açacağı etkiler konusunda önceden bilgilendirilmeleri ve bölgelerinde turizm gelişimini resmen kabul etmiş olmaları bir ekoturizm prensibidir. Ekoturizmde trendler UNEP’in araştırmasına göre, ekoturizm bugün turizm endüstrisinin en hızlı gelişen segmentlerindendir. (karamankulturturizm.gov.tr)

21.7: Tarım Turizmi: • Tarım turizmi, tarım amacıyla kullanılan bölgelere ziyaretçi çekmek için yapılan uygulamalardır. (M.Gümüş, 2015 s.27 )

• Agriturizm ya da agroturizm olarak da adlandırılan tarımsal turizm, temel olarak kentte ya da kasabalarda yaşayanların çiftliklerde geçirdikleri bir tatil şeklidir. (H.K. Aytuğ 2011 ) (Mc Kenzie, Wysocki, Farnsworth, Clark 2002) Ekoturizm, köy turizmi, çiftlik turizmi, agroturizm gibi isimlerle de adlandırılan tarım turizmi son yıllarda kırsal turizmin bir alt kolu olarak ortaya çıkan alternatif turizm türlerinden biridir. Literatürde farklı şekillerde tanımlanan tarım turizmi genel olarak ziyaretçileri çekmek amacıyla çalışan bir çiftlikte geliştirilen her türlü aktivite olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda tarım turizmi zirai girişimciler ve onların aile üyeleri tarafından yapılan çiftlik işleriyle bağlantılı ve o işleri tamamlayıcı niteliğe sahip olan konaklama aktiviteleri olarak da tanımlanmaktadır.

Bir diğer tanımlamaya göre ise, tarım turizmi hâlihazırda çalışan bir çiftlik ile turizm öğesini birleştiren kırsal yatırımlar olarak açıklanmaktadır. Turistlerin çiftlikte konaklamaları, kendi ürünlerini toplamaları, halk pazarlarını ve tarımsal festivaller ziyaret etmeleri, çocuklar için eğitici çiftlik turları düzenlemeleri gibi faaliyetler tarım turizmi kapsamında değerlendirilmektedir.

 Beccatini ve Omodei’ye göre tarım turizmi ziyaretçilere doğaya ve çiftlik yaşamına ilişkin gelenek ve görenekleri deneyimleyerek kırsal dünya ile birebir ilişki içinde olma şansı vermektedir. Çiftçiler misafirlere bütün bunların yanında sosyo-kültürel deneyimleri de içeren çok yönlü bir hizmet sunmaktadır. (4) Tarım ve hayvancılık işleri yapan işletmeleri ya da yöreleri ziyaret etmek, buralarda yapılan günlük işleri izlemek, üretilen yiyecek ve içeceklerden tatmak, konaklama imkânı karşılığında buralarda çalışmak, bölgede düzenlenen eğlence ve festivalleri izlemek, gastronomi veya el sanatları kurslarına katılmak gibi pek çok aktiviteyi kapsayan bir özel ilgi turizm çeşididir. (Çavuşoğlu, M. 2012) Bu tanımı çiftlik turizmi kavramı olarak da belirten çalışmalar vardır. (Savgın, E . 2016) (8)

Tarım turizmi, ülkelerin kültürel, doğal ve tarihi varlıklarını turizm amaçlı kullanarak ve tüm yıla yayarak gelirlerini çoğaltmak için geliştirdikleri alternatif bir turizm türüdür denebilir. (Aikaterini, Ioannis,Thanasis 2001) (Conway ve Timms, 2010) (Masara ve Öztürk 2015) (8) Gelişen dünya ile birlikte kentlerde oluşan çevre ve hava kirliliği, kalabalık, gürültü turist profilini ve turizm talebini değiştirmiş, değişen taleple birlikte tarım turizmine ilgi oluşmuştur. (Şekerli, S. 2018) (8) İnsanların kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda yöre halkının ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür.

 Kırsal alanlarda konaklama ve etkinlikler köy yerinde yapılıyorsa bu turizm türü çiftlik turizmi olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir kırsal yerleşimde ekonomik etkinlik tarım ise ve turistik uygulamalar da ağırlıklı olarak tarıma dayalı olarak yapılıyorsa, bu tür turizme tarım turizmi denilmektedir. (www.karamankulturturizm.gov.tr)

Tarım turizmi ya da kırsal turizm, tarımsal faaliyetleri engellemeden, kırsal yörelerin dinlendirici etkisinden yararlanarak, gelir düzeyi diğer sektörlere göre daha düşük olan tarım kesimindeki çalışanlara, çiftçilere ek gelir olanakları sağlayan, yöre ve ülke ekonomisini, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen faaliyetlerdir.

 Tarım turizmi (Agro Turizm) temel olarak küçük çiftlikler olmak üzere, çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla bağ, bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb. tarımsal üretim alanları ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri gibi faaliyet alanlarını ziyaret etmek, günlük işlerine katılmak, çiftlik evinde gecelemek, gezinmek, eğlenmek, alışveriş yapmak, ve bazen de eğitim almak gibi aktivitelerin bir veya birkaçını kapsayan bir turizm şeklidir. (3)

21.8: Tarım Turizmi Tanımı Bütün bu açıklamalara bakıldığında tarım turizminin tanımını doğru olarak yapabilmenin zor bir şey olduğu ortadadır. Bu anlamda konuya taraf olan kişi, kurum, kuruluş ve akademisyenlerin herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanım konusunda tartışmaları ve ortay koymaları arzu edilir. Buna yönelik olarak bir başlangıç, bir zemin olması adına ben şöyle bir tanım sunuyorum: Tarım sektörünün bütün unsurlarını, bileşenlerini ve paydaşlarını; bunların fiziki ve fikri ürünlerini, hizmetlerini tanıtmak, geliştirmek, değerlendirmek amacıyla ve turizm genel kapsamı içinde bunlara yönelik her türlü turizm faaliyetlerini düzenleme ve uygulama hizmetlerinin tamamına tarım turizmi denir.

 Tarım sektörü bileşenleri derken üreticiler, yani çiftçiler, üretim kurum ve kuruluşları, yani çiftlik ve üretim tesisleri, fabrikalar, tarım makine, alet edevat ve ekipman üreticileri ve bunlara ilişkin MICE etkinlikleri, akademik ve eğitsel tarım çalışmaları ve bunlara ilişkin her türlü etkinlik, tarım sektörünün gelişmesine katkı verecek her türlü sanatsal etkinlik ve çalışmalar, tarımsal soyut ve somut kültürel mirasımızın aktarılmasına yönelik tüm etkinlikler ve çalışmalar, üreticilere ek gelir getirebilecek ve yerel kalkınmaya sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel katkı yapacak her türlü turizm etkinliği ile bu kapsam da ele alınabilecek her türlü turizm faaliyetinin yurt içinde ve yurt dışında yapılması çalışmaları olarak ele alınmalıdır.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü UNWTO 2020 yılını Turizm ve Kırsal Kalkınma yılı olarak kabul etmiştir. Kırsal kalkınmanın temelinde tarım olduğunu kabul edersek ve bu çalışmanın temel dayanağının tarım olduğunu kabul edersek konu ayrı bir anlam kazanmaktadır. Ayrıca, bu çalışmanın yazıldığı günlerde bütün dünya daha önce yaşanmamış bir süreci yaşamaktadır. Hepimizi şaşkına çeviren bu pandemi birçok alanda kavramları, değerleri, alışkanlıkları zorlamakta ve tarımın, yani gıdanın ve bunu üretenlerin, üretim metotlarının ve bunların hepsinin dünyamızla olan ilişkisini yeniden ele almamıza, yeniden tanımlamamıza neden oluyor.

 Artık çok belirgin bir şekilde farkındayız ki, her şeyin başında sağlık gelmekte, sağlıklı olabilmek ise sağlıklı gıda, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler ile mümkündür. Sürdürülebilir bir yaşam bunlara bağlıdır.

22. TARIM TURİZMİ TÜRLERİ VE FAALİYET ÇEŞİTLERİ

Yukarıda verilmeye çalışılan kavramlar ve açıklamalar ele alınacak olursa tarım turizmi kavramında farklı ihtiyaçlara bağlı olarak çeşitli tarım turizmi faaliyetlerinden bahsedebiliriz. Bunu bir tablo olarak özetlemek mümkündür. Turizm türü Faaliyet Şekilleri Dış Mekan Rekreasyonu Binicilik, doğal yaşamı izleme ve fotoğrafçılık, ücretli balıkçılık, ücretli avlanma, kampçılık/piknik, kuş vurma ve gözleme Doğrudan Tarımsal Satışlar Çiftlikte satış, yol kenarı stant satışları, kendin topla etkinlikleri, tarımsal kökenli hediyelikler, yerel pazar satışları, organik pazar satışları, ürün bazlı festival satışları Eğitimsel Etkinlikler Okul turları, fidanlık turları, bağ turları, tarımsal teknik kurslar, ürün tanıtım programları, işletme turları (şarap işletmeleri, zeytinyağı işletmeleri), tarımsal eğitim atölyeleri, fuarlar, kongreler vb. Üretim Etkinlikleri Çiftlik ziyaretleri, kendin topla aktiviteleri, ağaç kiralama Konaklama Çiftlik konaklamaları, köy evleri, köy pansiyonları, kooperatif konaklama tesisleri, öğrenci değişimleri, MICE Kongre, sempozyum, çalıştay, lansmanlar, festivaller Muhtelif Tarım tarihi ve tarım kültürü ile ilgili tarihi yerleri görme, otantik tarımsal etkinlikler, tarımsal folklor etkinlikleri, hayvancılık ve hayvanlarla ilgili etkinlikler (Bu tablo hazırlanırken 2 no.lu kaynakçadan yararlanılmıştır.)

23.TARIM TURİZMİ GELİŞİM POTANSİYELİ VE ÖNEMİ Dünyanın en hızlı ve çabuk büyüyen sektörlerinden biri olan turizm, ekonomik refah düzeyinin artmasına, insanların daha fazla boş zamana sahip olmasına ve ekonomik büyümenin getirdiği uluslararası ticari ilişkilerin çeşitlenmesine, akademik ve bilimsel çalışmaların giderek genişlemesi ve artmasına paralel biçimde birçok farklı sektörü de etkilemektedir.

Bu sektörlerin en başına sanayi, tarım ve hizmet sektörlerini koymak gerekir. Turizmin giderek artması sayesinde bütün dünyada üretilen mal ve hizmetlerde sürekl bir gelişme ve değişme söz konusudur. Turizm nedeniyle oluşan talep büyümesi farklı alanlardaki sanayi üretimlerinin birbiri ile girdi-çıktı ilişkisine neden olmakta, bazı yeni ürün ve hizmetlerin oluşmasına neden olmaktadır. Büyüyen konaklama ihtiyacı nedeniyle sadece daha fazla otel inşaatı yapılmıyor, aynı zamanda otel donanımları, otel mefruşatı, otel ekipmanları, otel yönetim yazılımları, mutfak ekipmanları, ve bunlara benzer yüzlerce daha farklı ürün ve hizmet alanında üretim ihtiyacı doğmaktadır.

Öte yandan, turizm gelirleri nedeniyle daha fazla tüketim yapabilme olanağına kavuşan yerli tüketici aynı şekilde diğer birçok sektöre de canlanma ve üretim artışı getirmektedir. Bu örnekleri çoğaltarak sanayi ve hizmet sektörlerinde turizmin neden olduğu gelişmeler anlatılabilir. Turizm en büyük gelişimlerden birine doğrudan tarım sektöründe neden olmaktadır. Zira turizm demek aynı zamanda kısa sürelerde meyve, sebze, içecek vb. temel yiyecek ve içeceklerin yoğun olarak tüketimi demektir. Bunun sağlanabilmesi için turizm sektörü tarım sektöründen bu girdileri temin etmek durumundadır. Diğer yandan, ülkenin tarımsal üründeki çeşitliliği ve zenginliği de turistlerin daha çok ilgisini çekmekte, o ülkeye olan talebi arttırmaktadır. Karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, tarım turizmi gelişim potansiyeli hakkında şunları söylüyor: “Tarım sektörü genel olarak küçük ölçekli ve parçalı arazi yapısına sahiptir. Ayrıca tarımda yoğun nüfus baskısı da vardır. Tüm bu nedenlerden dolayı kişi başına gelir tarım dışı sektörlere göre düşüktür. Bu durum tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Küçük ölçekli ve parçalı arazi yapısından tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için üretim teknikleri girdi ve ürün piyasaları işgücü çalışma koşulları arazi parçacılığının azaltılması, sulama olanaklarının iyileştirilmesi, teknoloji kullanımını artırılması ve birçok konuda politikalar geliştirilebilir ve geliştirilmektedir. Ancak Kırsal alanın tarımsal üretim faaliyeti dışındaki potansiyeli değerlendirilerek ekonomik ve sosyal açıdan toplum refahına katkı sağlanması muhtemeldir. Bu konuda yer altı ve yer üstü birçok zenginliği olan ülkede yaşamaktayız. Kırsal alana yönelik çok sayıda alternatif gelir yöntemlerinden söz edilebilir ancak tarım turizmi bunlardan bir tanesi olup uygulamada yüksek yatırım maiyetleri gerektirmeyen ve tanımı ve gelir artırma potansiyeli en yüksek alternatiflerden birisidir. Bunun başta tarım sektörü olmak üzere kamu otoriterinin dikkatine sunulması ve ülkesel bazda projelendirilmesi önemlidir. Nitekim Türkiye farklı coğrafyalardan ve buna bağlı olarak farklı ekolojik yapıdan oluşmaktadır. Bu farklılıklar tarımsal üretim faaliyetlerini de çeşitlendirmekte ve ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan zenginlik oluşturmaktadır. Bu zenginliklerin turizm faaliyetinin gelişimi için önemli bileşenler olduğu söylenebilir. Ekolojik farklılıkların ortaya çıkardığı potansiyeller turizm ve tarım sektörü için kesişim kümesidir. Bu zenginlikler bir fırsat olarak bulunmakta olup bu konularda başta kamu olmak üzere özel sektör turizmcileri, yerli ve yabancı turistler ve dahi sektör dışı girişimcilerin farkındalığına sunmak gerekmektedir. Özet olarak ifade etmek gerekirse turizm tarımsal üretim faaliyetini ekonomik açıdan destekleyecek ve üretim faaliyetlerinin değişimi ve dönüşümüne teknolojik ve finansal açıdan katkı sağlayacak bir faktör olmakla birlikte kırsal alanın sosyal ve kültürel yapısının gelişerek sürdürülebilirliği açısından da önemli bir faktördür.” 24. TARIM İLE TURİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ Tarım ile turizmin birbiri ile ilişkisi hepimiz için son derece anlaşılır bir kavramdır. Tarım turizminin olumlu ve yararlı yanları şöylece özetlenebilir: 24.1: Her mevsim yapılabilir bir turizm türüdür. Bütün bir yıl boyunca yapılabilmektedir. 24.2: Coğrafi dağılışı dengelidir. Ülkemizin her bölgesinde, her ilinde mutlaka tarım turizmi konusunda ürün geliştirmek mümkündür. 24.3: Birçok başka turizm türüne entegre edilebilir. Eğitim, MICE, alternatif, spor, doğa, macera vb. 24.4: Doğal yaşamın, çevrenin koruyucusudur. Ekolojik dengenin korunması, doğal yaşamın korunması tarımın yaşayabilmesi için olmazsa olmazlardır. Bu anlamda tarım turizmi dünyamızın daha yaşanabilir olmasına, sağlıklı gıdaya ve suya ulaşmasına, kaynakların korunmasına hizmet eder. 24.5: Kültürel mirasın koruyucusu ve aktarıcısıdır. Kadim tarım bilgimiz ve geleneğimizin yanında ülkemizin flora ve faunasının olağanüstü zenginliği nedeniyle, bugün unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce kültürel mirasımızı gün ışığına çıkartabiliriz. Burada verilebilecek çok örnek vardır. Örneğin bu sene başında başlattığımız bitkisel atıklardan doğal boya elde etme atölye çalışmaları pandemi nedeniyle durdurulmuştur. Kuşadası’nda helvacılık konusunda eski geleneğin canlandırılması konusu gündemimizdedir. Gastronomik anlamda tanıtılması gereken onlarca ürünümüz mevcuttur. 24.6: Sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil eder. Dünyamız üzerinde yaşayabilmek için gıdaya, gıda için tarıma ihtiyacımız var. Öyleyse yaşamı devam ettirebilmek için sürdürülebilir tarım şarttır.

 Bunun doğal sonucu olarak da tarım turizmi çalışmaları sürdürülebilir tarım kavramı için en değerli destektir. 24.7: Bölgesel, yerel kalkınmaya direk tesir eder. Turizm hareketlerinin her yıl giderek büyümesi ile beraber destinasyonlar ve ilgi alanları da çoğalmaktadır. Tarım turizmi her ülkede bütün ülke sathında yapılabileceğine göre doğrudan her bölgedeki ve her yerleşimdeki üreticiye gelir sağlayacaktır. Sadece üreticinin geliri değil, sosyal yaşamı, gündelik hayatı ve mesleği de gelir getirecektir. Her şey dâhil bir tesiste bir hafta yaşayan bir turist sadece tek bir kanala ödeme yapacaktır ve bu anlamda kendi tercihleri neredeyse hiç yoktur. Ama tarım turizmi etkinliği ile kırsal bir bölgede yerel bir üretici ile ilişki kuran turist çok farklı kişilere farklı konularda ödeme yaparak mal ve hizmet almak durumundadır. Bu da doğrudan bölgesel ve yerel kalkınmaya girdi sağlar. 24.8: Kadın emeğine pozitif ayrımcılık sunar, destekler. Özellikle üretimin aile işletmeleri seviyesinde kalan şeklinde kadınlar ağırlıklı olarak üretimde yer alırlar. Ülkemizde giderek ilgi gören ve yaygınlaşan kadın kooperatifleri doğru yönlendirme ile kadının ekonomik gücüne direk tesir eden yapılara dönüşebilir. Bu konuda farkındalık yaratmak ve fırsat oluşturmak tarım turizminin özel alanlarından biridir. 25. TURİZMİN TARIMA NE TÜR KATKILARI OLABİLİR? Son derece doğaldır ki artan turist sayısı daha fazla gıda tüketimi, dolayısıyla da daha fazla talep demektir. Gerek maliyetler açısından ve gerekse de sürdürülebilirlik adına gıda temini mutlaka yerel ve bölgesel üreticilerden sağlanmalıdır. Özellikle çok sayıda turist ağırlayan “sejur” otellerinde görsel destekli tematik yemekler düzenlenmeli, böylelikle hem ülkenin farklı bölgelerine hem de farklı ürünlerine dikkat çekilmelidir. Bu tür bir sunumuna ciddi bir tanıtım kampanyası ile dikkat çekilebilir. Bir örnek vermek gerekirse, “Turkey cares about its naturel resources, supports local farming and provides you with best, healthy food!” benzeri bir sloganla sosyal farkındalık yaratmak ve talep doğurmak mümkündür. Otel büfelerinde sadece yemek adını yazmak yerine “produced for you by farmer ….. with love and care” gibi özel bir takım etiketler, bunları destekleyen etkinlikler özellikle Avrupalı ve belli bir dünya görüşüne sahip yolcular üzerinde kuvvetli olumlu etkiler bırakacaktır. Yeşil enerjiyi arttırmak, bunu yolcularımıza aktarmak, karbon izi konusunda nelerle katkı verdiğimizi anlatmak, su tüketimi konusunda nelere dikkat edildiğini anlatmak vb. bütün davranışlar global anlamda değişen turist profilinin en üst seviyede dikkat edeceği hususlardır. “From farm to table” konsepti ciddiyetle ele alınmalı, yaygınlaşmasına çalışılmalı ve bu konuya ilgi duyan çiftçilere yurt dışında eğitim gezileri düzenlenmelidir. Üreticinin ürünü ham haliyle satması yerine, bitmiş gıda olarak sunması ve marka oluşturması katma değer yaratmak anlamı taşımaktadır. Bu anlamda reel destekler sunulmalı ve üreticilerin doğrudan tüketiciye ulaşmasına olanak tanınmalıdır. Yıllardır yürüttüğümüz çalışmalar esnasında üzülerek tespit ettiğimiz bir konu da büyük emek ve masraflarla yetiştirilen ürünlerin tarlada veya dalında toplanamadan çürümeye bırakılmasıdır. Her yönüyle ciddi bir kaynak israfı olan bu durum çoğunlukla üreticinin işçilik için ödeyeceği ücretin ürünün satılmasıyla elde edilecek gelirden daha fazla olmasıdır. Tarla şenlikleri, hasat şenlikleri gibi özellikle yerel turist çekecek, hem toplayıp hem satın alacak etkinlikler birkaç yönlü yarar sağlayarak bu kaybı önleyebilir. Bunların yapılabilmesi için ihtisas başkanlığı tarafından tek merkezden organize edilen ve denetlenen etkinlikler talep görecektir. Böyle etkinlikler eğitimle, atölye ve kooperatif çalışmaları ile birleştirilmeli ve üretimin kayıpsız olarak değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Tarım turizmi, tarımın önemi konusunda doğrudan farkındalık yaratır. Sosyal ve kültürel hayatın iyileşmesine ve canlanmasına doğrudan katkı verir. Kaybolmaya yüz tutan kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması konusunda birinci derecede etkin rol oynar.


Bu haber toplam 414 defa okunmuştur

Yazı Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Yazıya Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Yazarın Diğer Yazıları